адв. Ивайло Василев

Адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ е част от екипа на Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“. Завършил е специалност право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с отличие. Притежава богат практически опит в областта на търговското право, потребителското и ипотечно кредитиране и защита на правата на кредитополучателите, принудителното изпълнение по ГПК, вещното право.

Адв. Ивайло Василев е доктор по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ с дисертационен труд на тема „Действие на вписването по българското вещно право“. Към настоящия момент е преподавател в Юридическия факултет на ПУ, Председател на Национален семинарен център „Темида“ (www.lawsems.com) и Главен секретар на дружеството на „Съюза на юристите в България“ в гр. Пловдив (www.sub.bg). От 2017 г. адв. Ивайло Василев е ръководител на Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на ПУ. Автор е на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“, както и на студии, статии и анализи в периодичния правен печат (сп. „Правна мисъл“, сп. „Търговско и облигационно право“, сп. „Норма“ и др.), Юридическия портал „Грамада“ и Българския правен портал www.Lex.bg. Владее английски език.

 

Участия и дейности на адв. Ивайло Василев в практически и научни форуми

2018 г. – участие в квалификационна програма „Новата правна уредба в защитата на личните данни и въздействието й върху адвокатската дейност“, организирана от АК-Пловдив и ЦОА „Кръстю Цончев“ на 03.08.2018 г.

2017 г. – Участие в Международна конференция „Правото – традиции и перспективи”, организирана от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, с доклад на тема „Публичност на вписването по българското вещно право“;

от 2017 г. до настоящия момент – Участие в проект „Правен режим на пчеларството и свързаните дейности”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”;

2016 г. – Участие в Международна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право”, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

2015-2016 г. – Участие в проект „Soft Law и развитието на правото”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”;

2015 г. – Участие в „V-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки”, организиран от ИДП на БАН;

2014 г. – Участие в конференцията „Актуални въпроси на застрахователното право”, организирана от АС на САК, Висшия адвокатски съвет, ИДП на БАН и Камарата на ЧСИ;

2014 г. – Tрета награда в „Студентска юридическа научна академия”– проект на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”;

2014 г. – Присъдено почетно звание „студент-будител” от Ръководството на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” за висока академична активност и резултати от състезания по право;

2014 г. – Tрета награда в Националния конкурс за студентски научни съчинения на СУ „Св. Климент Охридски” със статия на тема „Законната раздяла и в България?”;

2014 г. – Четвърта награда в Националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право, организирано от СУ „Св. Климент Охридски” (с отбор студенти, представляващи ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”);

2014 г. – Участие в конференция „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България” с доклад на тема „За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в България и в някои други държави”, проведена в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” в  рамките на Проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от Древността до наши дни”;

2014 г. – Четвърта награда в Националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право, организирано от Бургаски свободен университет (с отбор студенти, представляващи ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”);

2013 г. – Втора награда на годишния конкурс на Висшия адвокатски съвет за студенти юристи с разработка на тема „Справедливият съдебен процес”;

2013 г. – Първа награда в конкурс за студенти юристи на „Сдружение за правна помощ на потребителите” – гр. Пловдив с разработка на тема „Предизвикателството да си потребител в България и в Европейския съюз”;

2013 г. – участие в Национална студентска конференция „България на младежите”, организирана от Община Трявна и Клуб „Дебати” към СОУ „П. Р. Славейков” – гр. Трявна;

2013 г. – участие в I-ва Национална студентска научна конференция „Проблеми в модерната правова държава” с доклад на тема „Разумният срок при разглеждане и решаване на делата в гражданското съдопроизводство” – организирана от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” и “The European Law Student’s Association – Bulgaria” – клон Пловдив;

2012 г. – Втора награда в Студентската юридическа научна академия на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” със статия на тема „Правомощието на министъра на правосъдието по чл. 130а от Конституцията на Република България”. Специална награда на председателя на журито – проф. Цветана Каменова, за най-практически ориентирана разработка;

2012 г. – Втора награда в конкурс за студентски научни разработки, организиран от “The European Law Student’s Association – Bulgaria” и „Сиела Норма” АД.

 

Публикации на адв. Ивайло Василев

Василев, Ив. Действие на вписването по българското вещно право. С.: Нова звезда, 2018 г.

Василев, Ив. Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие. – Собственост и право, бр. 7 от 2018 г., ISSN 1312-9473;

Василев, Ив. Вещи – понятие и видове. – Общество и право, бр. 6 от 2018 г., ISSN 0204-85-23;

Василев, Ив. Нормата на чл. 61, ал. 2 ГПК не се прилага в изпълнителния процес по време на съдебната ваканция. – достъпна в Правния портал www.lex.bg

Василев, Ив. Критичен поглед към новия чл. 116а ЗЗД. – достъпна в Правния портал www.lex.bg;

Василев, Ив. Проблемът с (не)валидността на действията по принудително изпълнение след прекратяване на изпълнителното производство по ГПК – достъпна в Правния портал www.lex.bg;

Василев, Ив. Публичност на вписването по българското вещно право. – Правна мисъл, 2017, № 4, 139-154, ISSN 1310-7348;

Василев, Ив. Действие на вписването при ипотеките върху недвижими имоти. – Норма, 2017, № 11, ISSN 1314-5118;

Василев, Ив. Прекъсване на погасителната давност при действия по принудително изпълнение. – В: Сборник „Soft Law и съвременното право“, С.: Сиби, 2017, 118-134, ISBN 978-619-226-005-7;

Василев, Ив. Противопоставимост на актове с вещен ефект по чл. 113 ЗС. – сп. “Studia Iuris”, бр. 2 от 2016 г. (достъпна на http://studiaiuris.com), ISSN 2367-5314;

Василев, Ив. Отказ на съдията по вписванията. Основания и обжалване. – Норма, 2017, № 5, 5-23, ISSN 1314-5118;

Василев, Ив., Панайотова, Л. Таксите при запор върху вземания на длъжника по банкови сметки. – Норма, 2017, № 1, ISSN 1314-5118;

Василев, Ив., Иванов, Д. Обхваща ли ипотеката върху земя и впоследствие изградените постройки?. – Правна мисъл, 2016, № 3, ISSN 1310-7348;

Василев, Ив. Признаци на обикновеното (недобросъвестно) владение. – Общество и право, 2016, № 9, ISSN 0204-85-23;

Василев, Ив., Панайотова, Л. Заличаване на възбраните след публична продан на недвижим имот. – Норма, 2016, № 9, ISSN 1314-5118;

Василев, Ив. Въпроси на погасителната давност в хипотезата на съдебен процес по установителен иск на основание чл. 422 ГПК. – Норма, 2016, № 5, ISSN 1314-5118;

Василев, Ив. Принудително изпълнение върху дял на съдружник в дружество с ограничена отговорност. – Норма, 2015, № 11, ISSN 1314-5118;

Василев, Ив. Спиране и прекъсване на погасителната давност в изпълнителния процес (в светлината на ТР № 2 от 2015 г., ОСГТК на ВКС). – Общество и право, 2015, № 10, ISSN 0204-85-23;

Василев, Ив. Намаляване на адвокатското възнаграждение в изпълнителния процес. – Норма, 2015, № 4, ISSN 1314-5118;

Василев, Ив. Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит?. – Търговско и облигационно право, 2015, № 1, ISSN 1313-8133;

Василев, Ив., Генчев, Т. Откога започва да тече погасителната давност при перемпция на изпълнителното производство. – Норма, 2014, № 11, ISSN 1314-5118;

Василев, Ив. Oт кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка „гражданска отговорност“?. – Професионален сайт ChallengingTheLaw, публикувано на 4 декември 2014 г., достъпно на: http://challengingthelaw.com/targovsko-pravo/davnost-prqk-isk-sreshtu-zastrahovatel/, ISSN 1314-7854;

Василев, Ив. За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в България и в някои други държави. – В: Сборник „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България, издание на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, 2014, 167-175, ISBN  978-619-7109-04-7.

Василев, Ив. Законната раздяла и в България?. – В: Сборник „Семейните отношения в развиващия се свят”, С.: Сиби, 2014, 337-352, ISBN 978-954-730-889-3;

Василев, Ив. Правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. – в Професионален сайт ChallengingTheLaw.com, публикувано на 9 февруари 2014 г., достъпно на: <http://challengingthelaw.com/grajdanski-proces/dela-razumen-srok/>, ISSN 1314-7854.