д-р Димитър Иванов

 

Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ е консултант към Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“. Той притежава богат практически опит при работа с търговски дружества и специализира в областта на търговското право и принудителното изпълнение по ГПК. Специалист по въпроси на правния режим на ипотеките, особените залози и защита на правата на взискателите и длъжниците по изпълнителни дела.

Димитър Иванов е доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски”, автор на книгите „Особеният залог в българското право“ и „Изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ“ (последната в съавторство с ЧСИ Делян Николов), както и на множество статии и анализи в сборници и издания от периодичния правен печат. От 2017 г. д-р Димитър Иванов е обучител към Национален семинарен център „Темида“ (www.lawsems.com) с фокус на работа върху принудителното изпълнение и особените залози.

 

 

Книги на д-р Димитър Иванов

Иванов, Д. Особеният залог в българското право. С.: Сиела, 2017 г.

Иванов, Д. Изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ, С.: Сиела, 2017 г.

 

Публикации на д-р Димитър Иванов в областта на Закона за особените залози в правните списания

Иванов, Д. Сделка извършена от залогодател без съгласие на заложния кредитор. – Търговско и конкурентно право, 2013, №2

Иванов, Д. Изпълнение върху вземане по реда на ЗОЗ и конкуренция със залог по ЗДФО. – Сборник научни трудове на Русенския университет, 2013, том 52, серия 7

Иванов, Д. За същността на чл. 12, ал. 3 ЗОЗ и правилното му приложение от депозитаря. – Търговско и облигационно право, 2014, №3

Иванов, Д. Някои въпроси на продажбата на недвижим имот по реда на ЗОЗ като елемент от заложено търговско предприятие. – Търговско и облигационно право, 2014, №4

Иванов, Д. Практически проблеми при предаване на заложеното имущество от частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител по реда на чл. 32, ал. 5 ЗОЗ. – Търговско и облигационно право, 2014, №6

Иванов, Д. Продажба на обременен с обезпечения недвижим имот. – Търговско и облигационно право, 2014, №8

Иванов, Д. Проблемът, с вдигането на запора върху МПС придобито по реда на ЗОЗ. – Търговско и облигационно право, 2014, №9

Иванов, Д. Кредиторът с учреден особен залог не е присъединен по право взискател в индивидуалното принудително изпълнение. – Търговско и облигационно право, 2014, №12

Особен залог на безналични акции. – Норма, 2015, №1

Иванов, Д. Поглед върху някои спорни въпроси на Закона за особените залози. – Норма, 2015, №3

Иванов, Д. Конкуренция между апорт и особен залог на търговско предприятие във връзка с придобиване на права върху недвижим имот. – Търговско  право, 2015, №1

Иванов, Д. Становища относно приложението на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ. – Търговско и облигационно право, 2015, №2, в съавторство с ЧСИ Делян Николов

Иванов, Д. Използва ли се Законът за особените залози като инструмент за порочни практики. – Сборник научни трудове, БАН, 2015

Иванов, Д. Особени залози – разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на произнасяне от ВКС. – Търговско и облигационно право, 2015,  №11

Иванов, Д. Критичен коментар на някои съдебни актове, които противоречат на разпоредби на Закона за особените залози. – Норма, 2016, №4

Иванов, Д. Прекъсва ли частното изпълнение по реда на ЗОЗ погасителната давност относно обезпеченото вземане. Предизвикай давността, Сиела, 2017

Иванов, Д. Действие на вписването на особения залог на търговско предприятие. – конференция по случай 25-годишнината на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, която е проведена на 06.10 -07.10.2016, в съавторство с докторант Ивайло Василев

Иванов, Д. Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез ЧСИ – част 1, Търговско и облигационно право, 2018, №3

Иванов, Д. Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез ЧСИ – част 1, Търговско и облигационно право, 2018, №4,

Иванов, Д. Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС по 185,ал.3 ТЗ, Търговско и облигационно право, 2016, №12

 

Публикации на д-р Димитър Иванов в областта на изпълнителното производство в правните списания

Иванов, Д. Трети задължени лица по смисъла на чл. 452, ал.3 и чл. 507, 508 ГПК ли са НАП, ДФЗ и АПИ – в съавторство с ЧСИ Делян Николов, Румен Неков и Веселин Янев, професионален правен сайт challengingthelaw.com

Иванов, Д. Дискусионни въпроси в изпълнителния процес – Норма, 2015, №3

Иванов, Д. Същност на възбраната в изпълнителния процес и на действието на съдия-изпълнителя по нейното налагане.- Собственост и право, 2012, №5

Иванов, Д. Въпроси на извънсъдебното прихващане в изпълнителното производство.- Норма, 2015,№6

Иванов, Д. Актуални въпроси на публичната продан с участието на съделители и съпруг-недлъжник. – Собственост и право, 2015, №9

Иванов, Д. Дискусионни въпроси в изпълнителния процес – 2. – Норма, 2016, №2.

Иванов, Д. Преглед на съдебната практика относно въпросите на гражданското дружество. – Собственост и право, 2015, №10

Иванов, Д. Преглед на съдебната практика относно въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес. Приложен коментар. – Търговско и облигационно право, 2016, №2

Иванов, Д. Зачитане на правото на задържане в индивидуалното принудително изпълнение. – сп. StudiaIuris“ към  ПУ „Паисий Хилендарски“, 2015, №2

Иванов, Д. Практически проблеми относно приложението на разпоредбата на чл. 485, ал. 2 ГПК. – Общество и право, 2016, №2, в съавторство с ЧСИ Делян Николов

Иванов, Д. Призоваване в изпълнителен процес на чужденец придобил ипотекиран недвижим имот от длъжника. – Търговско право, 2016, №1

Иванов, Д. Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция. – Търговско и облигационно право, 2016, №5

Иванов, Д. Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000г.- Търговско и облигационно право, 2016, №9

Иванов, Д. Обхваща ли ипотеката върху земя и построените впоследствие постройки. – Правна мисъл, БАН,2016, №3, в съавторство с докторант Ивайло Василев

Иванов, Д. Влияние на производство по несъстоятелност в чужбина спрямо изпълнителен процес съобразно Регламент (ЕС) № 2015848 ).- Търговско и облигационно право, 2016, №10

Иванов, Д. Кога настъпва ефектът от спирането на индивидуалното принудително изпълнение по силата на закона. – Предизвикай изпълнителния процес, Сиела, 2016

Иванов, Д. Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес. – Търговско и облигационно право, 2017, №8

Иванов, Д. Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудително изпълнение върху недвижим имот. – Търговско и облигационно право, 2017, №3

Иванов, Д. Последици от откритото производство по стабилизация на търговец спрямо изпълненията по реда на ГПК и ЗОЗ

 

Коментари и публикации на д-р Димитър Иванов по ЗОЗ, публикувани в Юридическия правен портал gramada.org

Иванов, Д. Решение № 287 от 25.08.2017г. по в.г.д № 1320/2017г. на Окръжен съд – Стара Загора и неправилното тълкуване и приложение на чл. 10, ал.3 ЗОЗ от съдебния състав.

Иванов, Д. ЗОЗ,ГПК и ЗЧСИ – конкуренция на закони и борба между кредитори

Иванов, Д. Законът за особените залози и поредния провал на съда по прилагането му

Иванов, Д. Критичен поглед върху някои съдебни решения по ЗИДЗОЗ – част 2

Иванов, Д. Критичен поглед върху някои съдебни решения по прилагането на ЗИДЗОЗ, обнародван в ДВ бр. № 105 от 30.12.2016 – Част 1

Иванов, Д. Преглед на съдебната практика относно допустимостта да се налага обезпечителна мярка спиране на изпълнението по реда на ЗОЗ

 

Коментари и статии на д-р Димитър Иванов по въпроси на изпълнителния процес, публикувани в юридическия правен портал gramada.org

Иванов, Д. Спира ли се изпълнението спрямо приобретател на възбранен недвижим имот в хипотезата на чл. 638, ал. 1 ТЗ

Иванов, Д. Последици от прекратяването на изпълнителното производство в хипотезата на чл. 433, ал.1, т.3 ГПК, спрямо присъединените взискатели

Иванов, Д. Преглед на становищата относно крайния момент, в който съделител може да упражни правото си по чл. 505, ал.2 ГПК

Иванов, Д. Съдебната практика по принудително изпълнение срещу неограничено отговорни съдружници в събирателно дружество

Иванов, Д. Основание ли е спирането на изпълнението за неизвършване на действия по разпределение в изпълнителния процес

Иванов, Д. Преглед на съдебната практика относно въпросите на гражданското дружество

Иванов, Д. Допустимо ли е присъединяване на вземане на кредитор от ипотекарен длъжник, когато последният не е длъжник по изпълнителния лист

Иванов, Д. Решение № 212 от 27.11.2017г. по т.д. № 754/2017г. на ВКС и проблемът със спирането на изпълнението по силата на закона

Иванов, Д. Преглед на съдебната практика по приложението на чл. 485, ал.2 ГПК /нов/ спрямо заварените публични продажби