Заличаване на възбрана върху имот по искане на купувач от публична продан

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: balabanova.vasilev@gmail.com

 

Ключови думи: заличаване, възбрана, имот, публична продан, купувач, отказ на съдията по вписванията, обжалване, чл. 32а ПВ, вписване, имотен регистър, действие на вписването, Тълкувателно решение №1/10.07.2018 г. по тълк. д. №1/2015 г. на ОСГТК на ВКС, Пловдив, адв. д-р Ивайло Василев.

 

ВЪПРОС

Дали след приключване на публичната продан с влязло в сила постановление за възлагане, възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан, подлежат на заличаване?

 

ОТГОВОР

Съгласно разрешението на поставения въпрос, дадено с т.3 от ТР №1/10.07.2018г. по тълк.д.№1/2015г. на ОСГТК на ВКС, вписаните възбрани по реда на чл.397, ал.1, т.1 ГПК или наложени в производство по индивидуално принудително изпълнение по чл.451 и чл.452, ал.2 ГПК, не се заличават след провеждане на публичната продан на възбранения имот, освен в изрично предвидените от закона хипотези. Хипотезите, в които законът предвижда заличаване на вписаните възбрани /чл.402 ГПК, чл.433 ГПК и чл.31, ал.1 от Правилника за вписванията/ са обсъдени в обжалваното определение, като е прието, че предвидените предпоставки не са налице.
Действително в мотивите към т.3 на ТР №1/10.07.2018г. по тълк.д.№1/2015г. на ОСГТК на ВКС е посочено, че след влизане в сила на постановлението за възлагане от публичната продан, придобилият собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота може да поиска заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, но само ако същата не му е противопоставима и не брани права. Както последователно приемат в практиката си тричленните състави на ВКС, значението на обстоятелството дали след вписването на възбраната са били извършени разпоредителни сделки с имота, които биха били противопоставими на придобилия собствеността от публичната продан купувач ако възбраната бъде заличена, се преценява от самия купувач въз основа на справка по партидата на собственика и в тази хипотеза възбраната се заличава на негов риск. Обстоятелството дали наложената възбрана не брани права и на други лица обаче следва да бъде установено в производството по подадената молба за заличаване на вписването. В тежест на молителя е да установи дали изпълнителното производство е приключило без да са останали неудовлетворени взискатели, ползващи се от вписаната възбрана, тъй като ако такива са налице, до пълното удовлетворяване на вземанията им възбраната брани правата им и следва да бъде запазена, доколкото дори след изчерпване на получените суми от проданта на имота и приключване на извършеното разпределение, е възможно същият имот да се върне отново в патримониума на длъжника и по отношение на него да се проведе нова публична продан /определение №86/17.05.2019г. по ч.гр.д.№1590/2019г. на Първо ГО на ВКС/. В този смисъл е и разрешението, дадено в соченото от жалбоподателката определение №141/17.07.2018г. по ч.гр.д.№3974/2015г. на Второ ГО на ВКС. 

Вж. Опр. № 162/04.10.2019 г. на ВКС