Вписванията в имотен регистър – библиография на българска литература

 

Съставител:

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Резюме: Библиографията съдържа основната българска литература в материята на вписванията в имотен регистър. Библиографията е актуална към дата 21.10.2019 г.

 

Ключови думи: вписване, имотен регистър, действие на вписването, вещно право, библиография, литература, адвокат д-р Ивайло Василев.

 

  1. КНИГИ

Василев, И. Действие на вписването по българското вещно право. С.: Нова звезда, 2018 г.

Стоянов, В. Имотен регистър. С.: БАН, 2005 г.

Марков, М. Ипотеката. С.: Сиби, 2008 г.

 

  1. ПРАКТИЧЕСКИ КОМЕНТАРИ И СБОРНИЦИ СЪС СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Василев, И., Иванов, Д. Възбраната. Практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване. С.: Нова звезда, 2019 г.

Тенева, Л. Практически аспекти на вписванията, 2004 г.

Тенева, Л. Вписване на ипотеки. С.: Фенея, 2004 г.

Тенева, Л., Николова, Н. Вписвания на недвижими имоти. С. 2005 г.

Ставру, Ст. Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011). С.: Фенея, 2012 г.

Ставру, Ст. Предизвикай: Вписванията! (2008-2018). С.: Сиела, 2019 г.

 

  1. СТУДИИ И СТАТИИ

Балтов, Р. Въпроси, породени от вписването на апортна вноска в службите по вписванията. – Пазар и право, 2005, № 9.

Балтов, Р. Особености при вписването на някои актове. – Общество и право, 2017, № 6.

Балтов, Р. Процедурни въпроси, относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията. – Собственост и право, 2016, № 6.

Василев, И. Ограничават ли незаличените възбрани правото на собственост на купувача от публичната продан?. – Собственост и право, бр. 9 от 2019 г.

Василев, И. Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя. – Собственост и право, бр. 3 от 2019 г.,  ISSN 1312-9473

Василев, И. Описание на имота и представяне на скица от кадастралната карта при вписване на възбрана. – Портал на българския юрист „Грамада“, публикувана на 03.01.2019 г., ISSN 2682-9703, достъпна на http://gramada.org/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b8/ (последно посетен на 23.09.2019 г.)

Василев, И. Специфики на вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество. – Собственост и право, бр. 11 от 2018 г.

Василев, И. Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество. – Собственост и право, бр. 10 от 2018 г.

Василев, И. Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие. – Собственост и право, бр. 7 от 2018 г.

Василев, И. Противоречива съдебна практика на ВКС по въпроса за добросъвестността на купувача при отговорност за евикция. – Правен портал lex.bg, публикувана на 12.09.2018г.

Василев, И. Относно недействителността на срочните трудови договори за назначаване на съдии по вписванията. – Портал на българския юрист „Грамада“ (gramada.org), публикувана на 13.09.2018 г.

Василев, И. Публичност на вписването по българското вещно право. – Правна мисъл, 2017, № 4, 139-154

Василев, И. Действие на вписването при ипотеките върху недвижими имоти. – Норма, 2017, № 11

Василев, И. Противопоставимост на актове с вещен ефект по чл. 113 ЗС. – сп. “Studia Iuris”, бр. 2 от 2016 г. (достъпна на http://studiaiuris.com)

Василев, И. Отказ на съдията по вписванията. Основания и обжалване. – Норма, 2017, № 5

Василев, И., Иванов, Д. Обхваща ли ипотеката върху земя и впоследствие изградените постройки?. – Правна мисъл, 2016, № 3

Василев, И., Панайотова, Л. Заличаване на възбраните след публична продан на недвижим имот. – Норма, 2016, № 9

Голева, П. Договор за управление на общите части в жилищен комплекс от затворен тип. – Собственост и право, 2011, № 3.

Дашина, Ев. Системи на регистрация на правото на собственост и ограничени вещни права и връзката им с кадастъра в българските условия. – Собственост и право, 1998, № 11.

Диков, Л. Значение на вписването при прехвърлянето на недвижимите имоти. – В: Правни изследвания, посветени на Венелин Ганев по случай 30 годишната му академична дейност. С.: Придворна печатница, 1939 г.

Димитров, Кр. Относно процедурата за вписването на актове в различни съдебни райони. – Собственост и право, 2017, № 11.

Добрев, К. Новото вписване на ипотека в хипотезата на чл. 172, ал. 2 от ЗЗД. – Портал на българския юрист „Грамада“, достъпна на www.gramada.org

Додов, А. Същност и действие на вписването на актове по чл. 112 ЗС. – Търговско право, 2013, № 1.

Иванов, Д. Вписването на исковата молба по чл. 135 ЗЗД има оповестително – защитно действие, но явно не за всички. – Портал на българския юрист „Грамада“, публикувана на 03.04.2019 г.

Иванов, Д. Подлежи ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК постановлението за възлагане ? Преглед на съдебната практика след постановяването на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС. – статията е публикувана в Портал на българския юрист „Грамада“ на 16.08.2019 г., достъпна на http://gramada.org/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%bb-303-%d0%b8-%d1%81%d0%bb/

Йосифова, Т. Запазване правата на трети лица при отпадане с обратна сила правата на праводателя. – Търговско право, 2005, № 5-6.

Йосифова, Т. За противопоставимостта на договора и отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите – Юридически свят, 2014, № 1.

Караминков, А. Исковите молби за собственост не подлежат на вписване. – Адвокатски преглед, 2002, № 11-12.

Койчева, А. Действия по обявяване и вписване на обявеното завещание. – Собственост и право, 2007, № 5.

Кръшкова, Е. Вписване на залог на търговско предприятие. – Собственост и право, 2011, № 9.

Кръшкова, Е. Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър. – Собственост и право, 2013, № 12.

Мангачев, Ив. Изменение на ипотеката и вписване на допълнителни обстоятелства. – Пазар и право, 2004, № 3.

Марков, М. Оповестително-защитно действие на вписването. (Противопоставимост на вписания акт по чл. 113 ЗС). – Собственост и право, 2015, № 7.

Монова, Сн. Отказ от вписване. – Собственост и право, 2002, № 4.

Орсов, Зл. Вписване на прекратяването на договора за аренда на земеделска земя. – Съвременно право, 2016, № 1.

Павлова, М. Противопоставимост на вписването на исковите молби. Собственост и право, 2004 г., № 11.

Павлевчев, Н. Проблеми на пренаемното отношение. – Собственост и право, 2015, № 10.

Петров, А. Рискове за сигурността на гражданския оборот при апорта на недвижим имот в капиталово търговско дружество. – В: Научни трудове на Института за държавата и правото. Том X. С.: БАН, 2015 г.

Симеонов, Хр. Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека. – Собственост и право, 2016, № 3.

Стоянов, В. Апортни вноски в търговски дружества. – Правна мисъл, 1999, № 4.

Стоянов, В. Вписване и имотен регистър. – Собственост и право, 2000, № 10.

Стоянов, В. Вписвания в имотния регистър. – Правна мисъл, 2001, № 2.

Стоянов, В. Действие на вписването според Закона за собствеността и Закона за кадастъра и имотния регистър. – Търговско право, 2006, № 3.

Стоянов, В. Измененията в Правилника за вписванията. – Собственост и право, 2005, № 11.

Стоянов, В. Нормата на чл. 59, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър. – Собственост и право, 2016, № 12.

Стоянов, В. Някои аспекти на ипотеката. – Собственост и право, 2001, № 11.

Стоянов, В. Отказ на съдията по вписванията. – Собственост и право, 2009, № 2.

Стоянов, В. Производство по създаване на имотен регистър. – Собственост и право, 2015, № 4.

Стоянов, В. Промените в системата на вписването след изменението на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004). – Собственост и право, 2004, № 6.

Стоянов, В. Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот. – Собственост и право, 2013, № 9.

Стоянов, Н. Противопоставимост на вписания договор за наем. – Норма, 2016, № 4.

Танев, Д. Системата на вписване на актове на недвижими имоти в България. – Собственост и право, 2004, № 3.

Танев, Д. Договори с отложено прехвърляне на собствеността. – Собственост и право, 2003, № 6.

Хаджиев, Д. Отмяната на влезли в сила съдебни решения като способ за придобиване на вещни права върху недвижими имоти и действие на отмяната спрямо правата на страните и на трети лица. – статията е публикувана в Портал на българския юрист „Грамада“ на 24.01.2019 г., достъпна на http://gramada.org/%d0%be%d1%82%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5/