Действие на вписването при договор за продажба на наследство по чл. 212 ЗЗД – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: вписване, договор за продажба на наследство, имотен регистър, чл. 212 ЗЗД, действие на вписването, противопоставимост спрямо трети лица, отказ на съдията по вписванията, Правилник за вписванията, вещно право, адвокат, Пловдив, Ивайло Василев.

 

НОРМИ

Закон за задълженията и договорите

Чл. 212. Този, който продава едно наследство изцяло, без да посочи неговите предмети, е длъжен да обезпечи само качеството си на наследник.

Продажбата на наследство трябва да бъде извършена писмено и подписите на договарящите да бъдат нотариално заверени.

Договорът за продажба на наследство, в което има недвижими имоти, може да бъде противопоставен на трети лица само ако е вписан.

Правилник за вписванията

Чл. 4. Вписват се:

б) (изм. – ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) договорите, с които се прехвърля наследство (чл. 212 ЗЗД)

 

ВЪПРОС

Какво е действието на вписването на договор за продажба на наследствени права, съответно противопоставимостта на невписан такъв на продавача по този договор?

 

ОТГОВОР

Вписването има за цел да даде гласност на актовете, подлежащи на вписване, като съгласно член 112, б. „б. „ ЗС и член 4 б. „б. „П. е предвидено вписване на договорите, с които се прехвърля наследство/член 212 ЗЗД/, в което има недвижим имоти. С възприетото с практиката на ВКС, действителността на договора за продажба на наследство по член 212 ЗЗД се обуславя от спазване на формата-писмена форма с нотариална заверка на подписите на договарящите, а вписването на договора, когато в наследството има недвижим имоти, арг. на чл. 212, ал. 2 ЗЗД във вр. с член 112, б. „б. „ ЗС, не е елемент от фактическия състав на сделката, но осигурява протипоставимостта му на трети лица. С вписването на актовете по член 112 ЗС се цели възможността на трети лица да узнаят за извършено разпореждане с недвижимия имот, а когато същото е предвидено в закона, вписването има и защитно действие.

 

Така Р. № 88 от 01.12.2017 г. на ВКС