Противопоставимост при вписване на исковата молба срещу наследник по закон по отношение на приобретател на наследство по завещание, обявено и прието след вписването – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: вписване, искова молба, действие на вписването, имотен регистър, противопоставимост спрямо трети лица, завещание, наследство, наследник, приемане на наследството, вещно право, адвокат, Пловдив, Ивайло Василев.

 

ВЪПРОС

Противопоставимо ли е вписването на исковата молба срещу наследник по закон по отношение на приобретател на наследство по завещание, обявено и прието след вписването?

 

ОТГОВОР

Целта на вписването на исковата молба е охраняване интересите на вписващия я ищец, който с него обявява, че има претенции върху имота, предмет на спора. Вписването охранява интересите и на трети лица, известявайки ги, че съществуват спорни права върху имота. По силата на чл. 114, ал. 1, б. „б“ от ЗС ефектът на вписването /оповестително-защитното му действие/ се изразява в това, че всички разпореждания с имота, предмет на делото, извършени от ответника след вписването, не могат да се противопоставят на ищеца. Следователно вписването има ограничаващо правото на собственост на ответника действие до приключване на съдебния процес, а при уважаване на иска – до извършването в шестмесечен срок от ищеца на отбелязване на влязлото в сила решение съобразно разпоредбата на чл. 115 от ЗС. Такова действие има вписването на искова молба и когато ответникът е наследник по закон без право на запазена част относно останалия в наследство имот, предмет на спора. Вписването на исковата молба, обаче, не прави непротивопоставими на ищеца действията след този момент на трето лице по приемане на наследство по завещание, включващо имотът, предмет на делото. Това е така, тъй като придобиването на наследството с приемането му от третото лице – наследник по завещание – не е в резултат на извършено от ответника разпореждане, а е изрично предвидена в закона /чл. 48 от ЗН/ последица с обратно действие – от момента на откриване на наследството.

 

Вж. Р. № 405 от 24.08.2010 г. на ВКС