Дали вписването в имотен регистър на договора за прехвърляне на търговско предприятие в Служба по вписванията е част от предвидената в чл. 15 от Търговския закон форма за действителност на сделката за това прехвърляне или това вписване има само оповестително действие по отношение на третите лица? – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

ВЪПРОС

Дали вписването на договора за прехвърляне на търговско предприятие в Служба по вписванията е част от предвидената в чл. 15 от Търговския закон форма за действителност на сделката за това прехвърляне или това вписване има само оповестително действие по отношение на третите лица?

 

ОТГОВОР

Съгласно чл. 1 от Правилника за вписванията, вписването на сделки в Службата по вписванията има само оповестително действие по отношение на третите лица /защитно действие вписването има само в изрично посочените от закона случаи/. Във всички случай обаче вписването в Службата по вписванията не е елемент от фактическия състав на сделката, не е част от формата за действителност на сделката и следователно не се отразява на действителността на тази сделка и на нейния транслативен ефект. Вписването на сделка в Службата по вписванията е от значение, само когато е налице конкуренция между права /придобиване на имот от две лица последователно от един и същ праводател-собственик на имота/. В този случай, съгласно чл. 113 от ЗС собственик на имота е този от приобретателите, който пръв е вписал сделката си.