Проблеми при вписване на договор за доброволна делба – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: вписване, договор за доброволна делба, съдебна делба, имотен регистър, имот, отказ на съдията по вписванията, Правилник за вписванията, Закон за кадастъра и имотния регистър, вещно право, адвокат, Пловдив, Ивайло Василев.

 

ВЪПРОС

Валидни ли са възникнали правоотношения между съделителите по невписан договор за доброволна делба, сключен в писмена форма, с извършена нотариална заверка на подписите от съдията по вписване при съответния РС?

 

ОТГОВОР

Регламентираното от глава ХІ ЗС вписване на определена категория актове по принцип има оповестително действие, освен ако самият закон не му придава и защитно или конститутивно действие.

Вписването на договорите за доброволна делба има оповестително действие, а защитното им действие на основание чл. 113 ЗС се проявява само при конкуренция на права между лица, които са договаряли с един и същ праводател.

Делбата – договорна или съдебна – като способ за прекратяване на съсобственост има вещнопрехвърлително действие от отношение на вещите, които са били неин предмет. При договорната делба – сключена с писмен договор с нотариална заверка на подписите или чрез одобрена от съда спогодба – вещнопрехвърлителния ефект настъпва по силата на обективираните в изискуемата от закона форма волеизявления на страните. Вписването на договора има оповестително действие, доколкото закона не му придава конститутивно действие.

 

Вж. Р. № 275 от 30.10.2012 г. на ВКС