Подлежат на вписване и отбелязване в имотен регистър съдебните решения, с които допуснатите до делба недвижими имоти се изнасят на публична продан? – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: вписване, отбелязване, съдебно решение, съдебна делба, имотен регистър, публична продан, имоти, отказ на съдията по вписванията, Правилник за вписванията, вещно право, адвокат, Пловдив, Ивайло Василев.

 

ВЪПРОС

Дали подлежат на вписване и отбелязване съдебните решения, с които допуснатите до делба недвижими имоти се изнасят на публична продан?

 

ОТГОВОР

С изменението на чл. 112, б. „а“ от ЗС /ДВ бр. 34/2000 г./ се въведе изискване за вписване на актовете, с които се признава правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. След това изменение, по силата на чл. 114, б. „в“, вр. чл. 112, б. „з“ и б. „а“ от ЗС, подлежат на вписване исковите молби по спорове за собственост, включително и за делба. В този смисъл е и практиката на ВКС – определение № 524 от 19.11.08 г. по ч. гр. д. № 1714/08 г. на ВКС, І ГО; определение № 169/13.04.09 г. по ч. гр. д. № 36/09 г. на ВКС, ІІ ГО и др. Следователно – на отбелязване съгласно чл. 112, б. „з“ от ЗС, съответно – на вписване, подлежат и съдебните решения по тези искови молби. Тълкуването на посочените текстове налага извод, че законът изисква вписване само на онези съдебни решения, с които се признава правото на собственост или други вещни права върху недвижими имоти. Решението, с което допуснатият до делба имот се изнася на публична продан не сочи кой е собственик на спорния имот. С него не се признава право на собственост или друго вещно право. Следователно, макар и постановено в делбено производство, исковата молба по което подлежи на вписване, самото решение за изнасяне на имота на публична продан не подлежи на отбелязване или на вписване.

 

Вж. Опр. № 51 от 07.02.2012 г. на ВКС