Отпадат ли правомощията на Общото събрание и на едноличния собственик на капитала при ликвидация?

Автор:

адв. МАРГАРИТА БАЛАБАНОВА –

редовен докторант по Търговско/Стопанско право към ИДП при БАН

 

ключови думи: адвокат, Пловдив, търговско дружество, ликвидация, общо събрание, едноличен собственик на капитала, ООД, ЕООД, имущество

 

С определение № 805/01.12.2010г. ВКС допусна касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК за произнасяне по въпросите:

  1. Следва ли да се считат за отпаднали правомощията на Общото събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала в ЕООД, при обявяване на ликвидация на търговско дружество?
  2. Замества ли ликвидаторът  органите на търговското дружеството при вземането на решение за извършване на отчуждителна сделка по смисъла на чл.137, ал.1, т.7 ТЗ вр. чл.147 ТЗ?

ВКС е решил поставения въпрос с Решение № 46 от 19.04.2011 г. по т. д. № 455/2010 г. I т. о., с което е приел следното:

Общото събрание на дружество с ограничена отговорност, респ. едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност, вземат решение за отчуждаване на недвижими имоти – чл.137, ал.1, т.7 и чл.147, ал.2 ТЗ. В производството по ликвидация ликвидаторите представляват търговското дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган – чл.269, ал.1 ТЗ.

По силата на чл.268, ал.1 от ТЗ ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество на дружеството в ликвидация в пари и да удовлетворят кредиторите. Ликвидаторите могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията. Изброяването на функциите на ликвидаторите в законовата норма представлява регламентация на целите на ликвидационното производство. Относно правата и задълженията на ликвидаторите е направено препращане към правата и задълженията на изпълнителния орган на дружеството. Т.е. при дружеството с ограничена отговорност – към управителния съвет и управителя. Компетентността на Общото събрание, респ. на едноличния собственик на капитала, не е изключена изрично от законодателя, но правомощието им по чл.137, ал.1, т.7 ТЗ е несъвместимо с целите на ликвидацията.

Производството по ликвидация е предшествано от прекратяване на дружеството – чл.156 ТЗ, в хипотезите на изтичане на срока, за който е учредено дружеството – чл.154, ал.1, т.1 ТЗ, по решение на съдружниците – чл.154, ал.1, т.2 ТЗ и по решение на съда – чл.154, ал.1, т.5 вр. чл.155 ТЗ. Решението на съдружниците за прекратяване, както и прекратяването след изтичане на определения в дружествения договор срок, предполагат и волеизявление за извършване на ликвидацията, която има за последица превръщане на имуществото на  дружеството в пари, включително чрез отчуждаване на недвижимите имоти на дружеството. В този смисъл, решението за прекратяване на търговско дружество инкорпорира в себе си и решение за разпореждане с недвижими имоти по чл.137, ал.1, т.7 ТЗ.

Ликвидацията на търговско дружество, прекратено в хипотезите по чл.155 ТЗ, представлява последица от съдебното решение. Отказът на Общото събрание или на едноличния собственик на капитала да вземат решение за отчуждаване на недвижимите имоти на дружеството, биха препятствали превръщането на имуществото на дружеството в пари и следователно изпълнението на съдебното решение за прекратяване на дружеството. При изпълнение на функциите на ликвидаторите, свързани с целите на ликвидационното производство, освен правата и задълженията на изпълнителните органи, ликвидаторите разполагат и с правомощието на Общото събрание, респ. на едноличния собственик на капитала, да извършват отчуждителни сделки с недвижими имоти по силата на задължението им по чл.268, ал.1 ТЗ да превърнат останалото имущество на дружеството в ликвидация в пари.

По тези съображения на поставения материалноправен въпрос съставът на ВКС, ТК, I отд. е приел следното:

С отриване на производство по ликвидация по чл.156 ТЗ правомощията на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, респ. на едноличния собственик на капитала в еднолично дружество с ограничена отговорност по чл.137, ал.1, т.7 вр. чл.147, ал.2 ТЗ, следва да се считат за отпаднали. Ликвидаторите заместват органите на търговското дружеството при вземането на решение за извършване на отчуждителни сделки с недвижими имоти.