Съдебната спогодба за предоставяне неподеляемото жилище в дял на един от съделителите – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: съдебна делба, неподеляемо жилище, имот, съсобственост, наследници, спогодба, съдебна практика, ВС, адвокат, Пловдив, адвокат Ивайло Василев.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 23.06.1969 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ОТНОСНО СЪДЕБНАТА СПОГОДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НЕПОДЕЛЯЕМОТО ЖИЛИЩЕ В ДЯЛ НА ЕДИН ОТ СЪДЕЛИТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 288, АЛ. 2 ГПК.

 

Министърът на правосъдието е направил предложение пред Пленума на Върховния съд на НРБ да даде указания на съдилищата в смисъл, че във всяко положение на делбеното производство, а не само след допускането на делбата съделителите могат да сключат съдебна спогодба, с която неподеляемото жилище, обект на делбата, да бъде оставено съгласно чл. 288, ал. 2 ГПК в дял на единия или някои от тях, като дяловете бъдат уравнени с парични суми.

Предложонието е направено по повод тълкувателно Решение № 113 от 2.12. 1968 г. по гр. д. № 102/68 г. на ВС, ОСГК. С това решение е даден положителен отговор на поставения на разглеждане въпрос за допустимостта на съдебна спогодба при делба на неподеляемо жилище, като обаче е разгледана само хипотезата за допустимостта й през втората фаза на делбеното производство.

Пленумът на Върховния съд на НРБ намира, че действително посоченото тълкувателно решение е непълно, тъй като с него не е разгледан въпросът, дали и в първата фаза на делбата не е допустима съдебна спогодба досежно неподеляемо жилище. А допустимостта на такава спогодба не е ограничена от закона. Напротив, съгласно чл. 109, ал. 1, пр. 2 ГПК съдът е длъжен още в началото на всяко съдебно производство в първото по делото заседание да покани страните към спогодба. Това изискване на закона се отнася и до делбеното производство. И тук разрешаването на спорните въпроси и извършването на делбата по общо споразумение на съделителите се поощрява. Никакви особености на делбеното производство в неговата първа фаза не изключват възможността спорните въпроси да бъдат разрешавани от страните чрез спогодба. Те могат да уточнят взаимно правата си, да определят заедно делбената маса и реално да си я поделят. Когато обект на делбата е неподеляемо жилище, съделителите имат правната възможност да се споразумеят то да остане в дял на един или всякой от тях, който има нужда от него, тъй като чл. 288, ал. 2 ГПК предвижда по изключение в такъв случай вместо изнасяне на публична продан имота собствеността да бъде ликвидирана чрез предоставяне жилището на някой от нуждаещите се съделители. Следователно при съдебна делба на неподеляем жилищен имот спогодба може да бъде сключена, щом като са налице определените от закона условия, във всяко положение на производството както в първата, така и във втората фаза на делбата.

Съдът е задължен от текста на чл. 125 ГПК да следи за законосъобразноста на всяка съдебна спогодба, която одобрява. По-специално това налага при съществуващите след влизане в сила на ЗРПВПВННИ ограничения на сделките с някои недвижими имоти съдът да проверява дали законът не се заобикаля с прикрити зад привидни съдебни спогодби по чл. 288, ал. 2 ГПК други сделки относно недвижими жилищни имоти. Затова е необходимо страните да се легитимират пред съда като съсобственици, а така също да бъде удостоверявана жилищната нужда на съделителя, комуто се възлага жилището, за да може да бъде преценена законосъобразността на постигнатата спогодба. По този начин би била отстранена и възможността да бъде ощетявана държавата със значителната разлика между таксите, които се заплащат при съдебните спогодби в делбените производства, и тези, които се събират при сделките с недвижими имоти.

Поради изложените съображения Пленумът на ВС на НРБ

 

ПОСТАНОВИ:

 

Съдебна спогодба, с която неподеляемото жилище се предоставя на един от някой от съделителите съгласно чл. 288, ал. 2 ГПК при парично уравнение на дяловете, може да бъде сключвана от страните във всяка фаза на делбеното производство както поради допускането на делбата със съдебно решение, така и след това.