Развод по взаимно съгласие (бракоразводен адвокат от Пловдив)

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: balabanova.vasilev@gmail.com

 

Резюме: Статията представя основните моменти при реализация на развод по взаимно съгласие. В нея са изяснени въпросите относно постигане на споразумение между съпрузите, реализация на съдебната бракоразводна процедура и въпросите, които трябва да бъдат поставени в нея.

 

Ключови думи: бракоразводен адвокат, развод по взаимно съгласие, прекратяване на брака, споразумение, съпрузи, семейно право, Пловдив, адв. д-р Ивайло Василев.

 

Прекратяването на брака може да бъде постигнато по силата на постигнато сериозно и непоколебимо съгласие между съпрузите. Това съгласие трябва да е постигнато в писмена форма, като след това следва да се реазлизира съдебна процедура, в която споразумението да бъде утвърдено от съда. В този случай съдът не се интересува от мотивите на съпрузите за прекратяване на брака.

Прекратяването на брака настъпва в момента, в който съдебното решение, с което е утвърдено споразумението, влезе в законна сила.

Гореизложеното изисква да бъдат изяснени няколко въпроса.

Какво означава сериозно и непоколебимо съгласие?

Законът изисква манифестация от двамата съпрузи на сериозно и обмислено решение за прекратяване на брака. То трябва да бъде ясно демонстрирано както при изготвяне и входиране на всички съдебни книжа в съда, така и при личното явяване на съпрузите в първото открито съдебно заседание, което е задължително.

Ако един от съпрузите оттегли съгласието си по време на висящността на делото, тогава бракоразводното производство се прекратява.

Какво съдържание трябва да има споразумението между съпрузите?

Съпрузите трябва задължително да постигнат съгласие по следните въпроси:

  1. за отношенията между родителите и децата – упражняване на родителски права, местоживеене на детето, личните отношения и издръжка на децата;
  2. за отношенията между съпрузите – ползване на семейното жилище, издръжка между съпрузите.

Съпрузите, макар да не е задължително, могат да включат в споразумението и още клаузи, като например:

  1. запазване или промяна на фамилното име на съпруг;
  2. клаузи относно имуществените им отношения – това са клаузи относно прехвърляне на собственост върху имоти или движими вещи, дружествени дялове, акции, права върху интелектуална собственост и т.н. В този случай прехвърлителният ефект настъпва по силата на постигнатото споразумение между съпрузите, дори законът по принцип да изисква за този вид договори специална форма (напр. нотариален акт при прехвърляне на имот).

Участва ли дирекция „Социално подпомагане“ в съдебното производство?

Законът допуска участието на дирекция „Социално подпомагане“ в съдебното производство, но това не е задължително. Тази преценка се извършва от съда, като само при преценка на съдията, ако защита на интересите на децата изискват това, съдът може да изисква изготвяне на социален доклад, който да бъде съобразен с оглед на въпроса за утвърждаване на споразумението между съпрузите.

Как съдът утвърждава споразумението между съпрузите?

След като всички съдебни книжа, които се изискват от закона, бъдат входирани в съответния компетентен съд, се насрочва открито съдебно заседание. На първото открито съдебно заседание съпрузите задължително се явяват лично.

До този момент съдът трябва да е направил преценка за това дали представеното пред него писмено споразумение отговаря на всички законови изисквания за съдържание и дали не противоречи на закона и добрите нрави.

Трябва да се има предвид още, че съдът, също така, служебно следи за интересите на децата. Поради това, при изготвяне на споразумението между съпрузите следва да се имат предвид и множеството разпоредби в Семейния кодекс и Закона за закрила на детето. При нередовности в тази насока е възможно съдът да не одобри постигнатото споразумение между съпрузите и да искането за развод по взаимно съгласие да бъде отхвърлено.

В кой момент бракът се прекратява?

При развод по взаимно съгласие бракът се прекратява по силата на съдебно решение. В него съдът допуска развод по взаимно съгласие по силата на постигнатото споразумение между съпрузите и утвърждава постигнатото споразумение. Това решение не подлежи на обжалване и е окончателно. С постановяването му се счита, че то е влязло в законна сила и бракът е прекратен на основание развод по взаимно съгласие.

Могат ли съпрузите да пререшат впоследствие въпросите, засягащи положението на родените по време на брака деца?

На този въпрос трябва да се даде положителен отговор. Законът допуска, че при изменени обстоятелства след постановяване на решението при развод по взаимно съгласие съдът може да бъде сезиран с ново искане от който и да е от бившите съпрузи с цел преуреждане на правното положение на децата. Съдът преценява новите обстоятелства, засягащи децата, с оглед на представените пред него доказателства и се произнася със съдебно решение. В него съдът може да се произнесе по всички въпроси, засягащи децата – напр. упражняване на родителски права, лични отношения, издръжка и т.н.