Приемане на работата при договор за изработка (чл. 264 ЗЗД) – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: balabanova.vasilev@gmail.com

 

Ключови думи: договор за изработка, приемане на работата, чл. 264 ЗЗД, възложител, изпълнител, възражения, недостатъци, Адвокат от Пловдив

 

НОРМА

Чл. 264. Поръчващият е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа.

При приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако изпълнителят е знаел недостатъците.
Ако не направи такива възражения, работата се счита приета.
ВЪПРОС
Може ли приемането на работа по договора за изработка по смисъла на чл. 264 ЗЗД и настъпването на правните последици от това приемане да бъде ревизирано впоследствие?
ОТГОВОР
Отговорът на този въпрос произтича от характера и значението на приемането, възприето в правната доктрина и съдебната практика/решения № 1100 от 4.7.2003 г. по гр.д. №1876/2002 г. на Пето ГО, № 1661 от 6.12.1999 г. по гр. д. 972/99 г. на Пето ГО, №231 от 13.07.2011 г. по т.д. № 1056/2009 г., № 121 от 27.09.2013 г. по т.д.№ 621/2012 г. на Първо ТО на ВКС/. Приемането е задължение на поръчващия и представлява не само фактическо, но и правно действие, което съдържа мълчаливо признание, че изработеното съответства на уговореното. Затова приемането може да бъде извършено както с изрично волеизявление, така и с конклудентни действия. Съгласно чл. 264, ал. 2 от ЗЗД при приемането поръчващият трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или недостатъци, появили се по-късно. Ако поръчващият не направи такива възражения, работата се счита приета според чл. 264, ал. 3 от ЗЗД и поръчителят вече не може да иска обезщетение за вреди от лошо изпълнение. Разпоредбата на чл. 264, ал. 3 от ЗЗД въвежда необорима законова презумпция за приемане на изработеното, поради което след като веднъж работата е била приета изрично или с конклудентни действия, правните последици от приемането са настъпили и не могат вече да бъдат ревизирани от страните. 
Вж. Решение № 123 от 11.06.2019 г. на ВКС