Проблеми при поправка и вписване на постановление за възлагане на имот – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: постановление за възлагане, поправка, вписване, имотен регистър, описание на имот, скица-копие от кадастрална карта, частен съдебен изпълнител, отказ на съдията по вписванията, Правилник за вписванията, вещно право, адвокат, Пловдив, Ивайло Василев.

 

ВЪПРОСИ

Задължително условие ли е поправката на постановлението за възлагане на недвижим имот да има отбелязването, че е влязла в законна сила и в тази връзка има ли постановление за поправка на постановление за възлагане на недвижим имот самостоятелен характер?

Когато се иска вписване на поправка на фактическа грешка в текст на вписано постановление за възлагане на недвижим имот, следва ли да се откаже вписване на поправката единствено по съображения, че няма представена скица-копие от кадастралната карта, въпреки, че има представени заповеди за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК и възможност за правене на справки чрез отдалечен достъп чрез интернет до данните в ИИСКИР /интегрирани информационни системи за кадастър и имотен регистър/ и това води ли автоматично като последица до постановяване на отказ?

 

ОТГОВОРИ

В ГПК липсва уредба на производството по поправка на очевидна фактическа грешка в постановлението за възлагане по чл.496 ГПК, затова съответно приложение следва да намери нормата на чл.247 ГПК. Съгласно чл.247, ал.4 ГПК решението за поправка се връчва на страните и може да се обжалва по реда, в който подлежи на обжалване решението. Следователно постановлението за поправка на постановление за възлагане на недвижим имот подлежи на обжалване от длъжника и може да бъде вписано само след като влезе в сила, което обстоятелство се удостоверява от съдебния изпълнител.

Когато поправката в постановление за възлагане по чл.496 ГПК е свързана с отстраняване непълнота в описанието на имота, изразяваща се в посочване на имот със самостоятелен идентификатор, който не е бил отразен в постановлението за възлагане, то за вписването следва да бъде спазено изискването на чл.6, ал.3 ПВ, включително и чрез прилагане на издадена от АГКК скица за съответния имот с идентификатор, включен чрез поправката в постановлението за възлагане. Неизпълнението на изискването на чл.6, ал.3 ПВ е основание за отказ да се впише акта – Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. г. по тълк.дело № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС, т.6. Представянето към акта, чието вписване се иска, на изискуемата от нормативната уредба скица-копие от кадастралната карта е задължение на заявителя и съдията по вписванията не е компетентен да отстранява нередовност на молбата за вписване – Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. г. по тълк.дело № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС, т.1.

 

Така Опр. № 200/21.11.2019 г. на ВКС