Подновяване на регистрация на търговска марка в Патентно ведомство – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право и

специалист в областта на търговските марки

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: търговска марка, подновяване на регистрация на търговска марка, действие на регистрацията на търговска марка, такси за подновяване на търговска марка, Патентно ведомство, адвокат, Закон за марките и географските означения от 2019 г., ЗМГО от 2019 г., адвокат от Пловдив.  

 

Предоставяна услуга от Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ относно подновяване на регистрация на търговска марка: консултация на клиента и подготовка на необходимите документи, съдействие при заплащане на дължимите такси в полза на Патентно ведомство, подаване на заявление до Патентно ведомство с искане за подновяване на регистрация на търговска марка, представителство пред Патентно ведомство във връзка с процедурата по подновяване на търговска марка, снабдяване и предоставяне на клиента със сертификат за подновена търговска марка. 

 

Информация за процедурата по подновяване на регистрация на търговска марка:
Съгласно новия Закон за марките и географските означения от 2019 г. ( наричан по-нататък „ЗМГО от 2019 г.“) срокът на действие на регистрация на търговска марка е 10 години от датата на подаване на заявката. Това означава, че в закона е въведена фикция, че правата на притежателя на търговска марка възникват в един по-ранен момент – от датата на подаване на заявката, а не от датата на успешната регистрация на търговска марка.
След изтичане на 10 години от датата на подаване на заявката, правата на притежателя на търговска марка се считат прекратени. Ако лицето иска да продължи да има права върху търговската марка и е пропуснало сроковете за подновяване, то трябва да подаде нова заявка за регистрация на търговската марка.
В случай обаче, че притежателят на търговска марка желае да продължи да упражнява своите права, той може да поиска подновяване на регистрацията. Регистрацията може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от 10 години.
Регистрацията на марка се подновява по искане на притежателя, придружено с документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път. За целта е препоръчително да ползва съдействие от адвокат, който да гарантира надлежното упражняване на правото да се иска подновяване на регистрация на търговска марка. Искането трябва да съдържа регистровия номер на марката и идентификационните данни на притежателя. Искането може да се подаде в последната година на 10-годишния срок или до 6 месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса.
Дължимите такси в полза на Патентно ведомство за подновяване на регистрацията на марка и публикация до изтичане на срока на действие на регистрацията:
– до три класа стоки/ услуги – 300 лева (респективно 600 лева за колективна или сертификатна марка);
– за всеки следващ клас стоки/ услуги – 50 лева (респективно 100 лева за колективна или сертификатна марка).

Държавни такси за подновяване на регистрацията на търговска марка и публикация до 6 месеца след изтичане на срока на действие на регистрацията:

– до три класа стоки/ услуги – 450 лева (респективно 900 лева за колективна или сертификатна марка);

– за всеки следващ клас стоки/ услуги – 80 лева (респективно 160 лева за колективна или сертификатна марка).

Когато притежателят на търговска марка поиска подновяване на регистрацията само за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, в искането се посочва и за кои стоки или услуги се иска подновяването.
Когато горепосочените изисквания не са спазени, регистрация на търговска марка не се подновява.
Подновяването на регистрация на търговска марка действа от деня, следващ датата, на която изтича срокът на предходната регистрация.