Опозиция срещу регистрация на търговска марка – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право и

специалист в областта на търговските марки

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: опозиция, търговска марка, регистрация на търговска марка, опозиция срещу регистрация на търговска марка, отговор на опозиция,  Патентно ведомство, Закон за марките и географските означения от 2019 г., ЗМГО от 2019 г., адвокат от Пловдив.  

 

Предоставяна услуга от Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ относно проучване на търговска марка: консултация на клиента и анализ на търговската марка, изготвяне на документи за подаване на опозиция в Патентно ведомство или за отговор на вече подадена опозиция, представителство в производството по опозиция.

 

Основна информация за процедурата по опозиция срещу регистрация на търговска марка:

В тримесечен срок от публикацията на заявката за регистрация на търговска марка по чл. 49, ал. 1 ЗМГО от 2019 г., който за международните регистрации на марки започва два месеца след публикацията по чл. 49, ал. 3 ЗМГО от 2019 г., на основанията за отказ по чл. 12 ЗМГО от 2019 г. пред Патентното ведомство може да се подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по реда на ЗМГО от 2019 г., или срещу признаване действието на международна регистрация на марка на територията на Република България.

Препоръчително е опозицията да бъде изготвена след предварително проучване от адвокат на търговските марки и консултация с клиента.

Опозицията срещу регистрация на търговска марка се подава в два идентични екземпляра в Патентно ведомство, освен когато е подадена по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Дължимите такси в полза на Патентно ведомство за подаване на опозиция са:

400 лева – за търговски марки,марки за услуги и съвместни марки;

800 лева – за колективни и сертификатни марки.

След подаване на опозицията в Патентно ведомство, тя се разглежда от състав по опозиции, който се състои от трима експерти, единият от които е държавен експерт по смисъла на чл. 64 ЗМГО от 2019 г. и е председател на състава. Съставът се назначава със заповед на председателя на Патентното ведомство.

За опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по реда на ЗМГО от 2019 г. , се уведомява заявителят на марката – обект на опозицията. За опозиция срещу признаване действието на международна регистрация на марка се уведомява Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, наричано по-нататък „Международното бюро“.

След приключването на проверката за допустимост и формална редовност на опозицията на двете страни се изпраща уведомление, с което им се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може еднократно да се удължи с три месеца по писмено искане, подписано от страните, придружено с документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път.

Едновременно с уведомлението на заявителя на марката – обект на опозиция, се предоставя единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата, когато такива са представени.

Когато страните депозират споразумение в 3-месечния срок, производството по опозицията се прекратява, а половината от платената държавна такса за опозиция се връща на лицето, което я е подало, при поискване.

Когато в 3-месечния срок не бъде депозирано споразумение, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор по опозицията и доказателствата, ако такива са представени.

Отговорът на заявителя се предоставя на лицето, подало опозицията, за даване на становище в едномесечен срок. Ако в 1-месечния срок опонентът представи становище, то се предоставя на заявителя за отговор в едномесечен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за опозицията.

След изтичането на горния срок съставът по опозиции пристъпва към разглеждане на опозицията, на отговорите на заявителя, на становището на опонента и на доказателствата, ако такива са представени. Разглеждането на опозицията се ограничава до правните основания и мотивите във връзка с тях.

Отговори, становища и доказателства от страните, постъпили след изтичане на горните срокове, се взимат предвид при разглеждане на опозицията и се изпращат на другата страна, при условие че срокът за предоставянето им не е спазен по уважителни причини. Съставът може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок.

След изясняването на всички факти и обстоятелства по спора съставът по опозиции взема решение, с което:

  1. опозицията се оставя без уважение;
  2. се постановява пълен или частичен отказ на регистрацията на марката – обект на опозиция.

Решенията по опозиция се постановяват в тримесечен срок, след като е приключило събирането на доказателствата и материалите.

Когато до вземането на решение по опозицията заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, бъде ограничена до част от стоките или услугите, предмет на спора, на опонента се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа опозицията срещу оставащите стоки или услуги. Ако опонентът оттегли опозицията с оглед на ограничението, производството по нея се прекратява.

Когато до вземането на решение по опозицията е извършено прехвърляне на по-ранното право върху марка, на новия притежател се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа опозицията. Ако новият притежател не отговори или оттегли опозицията, производството по нея се прекратява.