Обжалване на електронен фиш – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: електронен фиш, обжалване, жалба, превишена скорост, процесуално представителство,  адвокат от Пловдив.  

 

Предоставяна услуга от Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ при обжалване на електронен фиш: консултация с клиенти, изготвяне на жалба до съда с искане за отмяна на електронен фиш, процесуално представителство в съдебното производство по обжалване на електронен фиш.

 

Информация за процедурата по обжалване на електронен фиш:

Електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното и заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

Електронният фиш се връчва на съответното лице (собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, а при юридически лица – законен представител на юридическото лице или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство) с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им.

В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:
1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;
2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.
Електронният фиш подлежи на обжалване по съдебен ред. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.
В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на компетентния съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.
Компетентният съд в състав само от един съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени електронния фиш. Решението подлежи на касационно обжалване пред съответния административния съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК.
В съдебното производство по обжалване на електронен фиш страните имат право на присъждане на разноски. Тоест, заплатеното адвокатско възнаграждение от жалбоподателя може да му бъде възстановено по силата на съдебното решение, ако електронният фиш бъде отменен.