При конкуренция между право на собственост, придобито чрез правна сделка и такова, придобито чрез последваща публична продан има ли значение за разрешаването й дали е проведено исково производство по чл. 496, ал. 3 ГПК за оспорване на публичната продан? – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

Ключови думи: публична продан, имот, частен съдебен изпълнител, купувач, конкуренция, противопоставимост, вписване, действие на вписването, имотен регистър, недействителност на публичната продан, чл. 113 ЗС, чл. 496, ал. 3 ГПК, адвокат, вещно право, Ивайло Василев.

 

ВЪПРОС

При конкуренция между право на собственост, придобито чрез правна сделка и такова, придобито чрез последваща публична продан има ли значение за разрешаването й дали е проведено исково производство по чл. 496, ал.3 ГПК за оспорване на публичната продан?

 

ОТГОВОР

Публичната продан е специфичен придобивен способ, деривативен по своя характер, в резултат на който от момента на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота – в този смисъл са разясненията в Тълкувателно решение № 5/2015г. на ОСГК. В практиката по Решение № 37 от 16.07.2015г. по гр.д. № 6418/2014г. на ІІ г.о. се приема, че при конкуренция на придобити права върху недвижим имот по силата на актове, подлежащи на вписване, следва да бъдат зачетени правата, придобити на основанието, вписано първо по време; купувачът по постановление за възлагане на недвижим имот не може да придобие нещо, което длъжникът не е притежавал към момента на влизане в сила на възлагателното постановление; ако длъжникът не е бил собственик на имота, то постановлението за възлагане, макар и годно правно основание съгласно чл. 77 ЗС, няма вещно-транслативен ефект. В същия смисъл е и Решение № 365 от 22.10.2012г. по гр.д. № 17/2012г. на І г.о. Затова, когато действителният собственик на имота предяви срещу купувача иск за защита на правото си на собственост, засегнато от извършената публична продан, не е необходимо да оспорва действителността на публичната продан по чл. 496, ал.3 ГПК. В тази хипотеза защитата на правото на собственост се гради не на пороци на проведената публична продан, а на липсата на транслативно-вещен ефект на извършената действителна продан, поради това, че продавачът не е бил собственик на имота.

Вж. Р. № 146 от 09.12.2019 г. на ВКС