Дали вписването в имотен регистър на правопораждащия правото на собственост акт има защитно действие при липса на конкуренция между приобретатели, които черпят права върху спорния имот от един и същ праводател? – Адвокат от Пловдив

 

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

доктор по гражданско и семейно право

тел.: 0896/ 733 134

E-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

 

ВЪПРОС

Дали вписването в имотен регистър на правопораждащия правото на собственост акт има защитно действие при липса на конкуренция между приобретатели, които черпят права върху спорния имот от един и същ праводател?

 

ОТГОВОР

Вписването в имотен регистър има защитно действие само в изрично предвидените в закона случаи и че предвиденото в чл. 113 от ЗС действие на вписването спрямо третите лица влиза в сила само при конкуренция на приобретатели, които черпят правата си от един и същ праводател за същия недвижим имот. Обратното е прието в обжалваното решение. Настоящият състав на ВКС приема за правилно приетото в горепосоченото решение на ВКС поради следното: Вписването на посочените в ЗС и в Правилника за вписване охранителни и административни актове, искови молби и съдебни решения по принцип има само оповестително действие – дава възможност на третите лица да узнаят за извършеното разпореждане с недвижимия имот и да се информират за собствеността върху него. Вписаните актове имат защитно действие /действие, при което придобитото въз основа на вписаният акт вещно право може да се противопостави на всички други придобити преди вписването на този акт вещни права върху същия имот/ само в изрично посочените от закона случаи /например чл. 17, ал. 2 от ЗЗД, чл. 33, ал. 3 от ЗЗД, чл. 88, ал. 2 от ЗЗД, чл. 135, ал. 1, изр. посл. от ЗЗД, чл. 227 от ЗЗД, чл. 37 от ЗН, чл. 114, б. „б“ и „в“ от ЗС/. Вписването на констативен нотариален акт за собственост, на нотариален акт за прехвърляне на собственост или на постановление за възлагане на имот нямат такова защитно действие.

Разпоредбата на чл. 113 от ЗС визира само случаите на прехвърляне на вещни права от един и същ праводател на двама или повече приобретатели, като дава защита на този от тях, който първи е вписал акта си. Тоест, касае само случаите на конкуренция между приобретатели, които черпят правата си от един и същ праводател. В случаите, при които спорещите страни са придобили вещни права върху един и същ имот, но от различни праводатели, за решаването на спора за собственост от значение е чий праводател е бил действителен собственик на имота, а не кой от тях е вписал по-рано акта за придобиване на собствеността, с който се легитимира. Тоест, вписването в този случай не дава защита на несобствениците или на лицата, които са придобили имот от праводатели, които не са собственици, спрямо действителните собственици на спорния имот.

Вж. Р. № 68 от 20.02.2012 г. на ВКС