Търговски марки

В областта на търговските марки адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ предлага следните услуги:

 • проучване на търговска марка;
 • създаване или преработване на вече създадена търговска марка от специалисти по софтуерен и интернет дизайн;
 • регистрация на национални търговски марки (търговски, марки за услуги, колективни и сертификатни марки) в Патентното ведомство на Република България;
 • регистрация на европейски търговски марки в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);
 • регистрация на международни търговски марки в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO);
 • наблюдение на търговска марка;
 • процесуално представителство в производствата пред Патентното ведомство на Република България;
 • процесуална защита по спорове, касаещи търговските марки;
 • предявяване на искове за нарушения на правата върху търговски марки (за установяване на факта на нарушението, за преустановяване на нарушението, за обазщетение за вреди, за изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението, както и на средствата за невогото извършване и други);
 • изготвяне на лицензионни договори за отстъпване на правата по търговска марка – изключителна и неизключителна лицензия;
 • представитеслтво в производства пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).