Особени залози

В областта на особените залози адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ предлага следните услуги:

 

  • консултации на клиенти във връзка с подготовка или усложнения при провеждане на принудително изпълнение по реда на ЗОЗ;
  • изготвяне на договори за особен залог и съдействие при вписването им в съответните регистри;
  • указване на съдействие при упражнавяне на правата на заложния кредитор: вписване на пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество; осъществяване на мерки за принуда спрямо заложеното имущество (предаване на заложени движими вещи и въвод във владение на недвижими имоти и търговско предприятие); вписване на особения залог спрямо приобретател на заложено имущество и изпълнение срещу него; осъществяване на изпълнение върху заложеното имущество по реда на ЗОЗ или по реда на ГПК;
  • осъществяване на представителство на заложния кредитор пред съответния частен съдебен изпълнител с цел реализиране и защита на правата му;
  • оказване на съдействие във връзка с продажбата на заложено имущество по реда на ЗОЗ или при осъществяване на управление на заложено търговско предприятие, както и при разпределение на суми от депозитаря;
  • осъществяване на действие по защита на залогодател във връзка с предявяване на искове от залогодателя за оспорване на вземането по чл. 36 ЗОЗ  във връзка с чл. 124, ал.1 ГПК и чл. 439 ГПК;
  • процесуално представителство на заложния кредитор при открито производство по несъстоятелност на залогодателя;
  • представителство и съдействие по вече образувано изпълнителни производства по реда на ЗОЗ и ГПК във връзка със заложеното имущество.