Вещно право

В областта на вещното право адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ предлага следните услуги:

 

 • съдействие на страните при сключване на сделки по придобиване на движими вещи и имоти, както и при учредяване на ограничени вещни права – право на ползване, право на строеж, право на надстрояване или пристрояване, сервитутни права;
 • консултиране и съдействие на физически и юридически лица при решаване на въпроси относно общинска и държавна собственост;
 • изготвяне на актове относно откази от собственост или ограничени вещни права по чл. 100 ЗС и съдействие при вписването им в имотния регистър;
 • съдействие при снабдяване с констативни нотариални актове при придобиване на имоти по давност;
 • процесуално представителство при оспорване на констативни нотариални актове по реда на чл. 537 ГПК;
 • процесуално представителство по искове за защита на собствеността – установителни искове за собственост по чл. 124, ал. 1 ГПК, ревандикационни искове за връщане на владението върху вещ по чл. 108 ЗС, негаторни искове за прекратяване на неоснователни действия върху вещ по чл. 109 ЗС, искове за определяне на границите между съседни имоти по чл. 109а ЗС;
 • процесуално представителство по искове за подобрения в недвижим имот;
 • процесуално представителство по искове за защита на владението и държането по чл. 75 и 76 ЗС;
 • процесуално представителство при искове между съсобственици – искове за упражняване на правото на изкупуване на дял от съсобствена вещ по чл. 33, ал. 2 ЗС, искове за получаване на дял от съсобствената вещ по чл. 30, ал. 3 ЗС, искове за получаване на обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС от съсобственик, лишен по ползването на съсобствената вещ от друг съсобственик, искове за управление на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 ЗС;
 • съдействие при изготвяне на договори за доброволна делба;
 • процесуално представителство по дела за съдебна делба;
 • съдействие при учредяване и вписване на обезпечения по актове относно имоти – ипотеки, особени залози и др.;
 • съдействие при изготвяне на договори за наем върху имоти и вписването им в имотния регистър и др.