Заповедно и изпълнително производство

В областта на заповедното и изпълнителното производство по ГПК адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ предлага следните услуги:

 

 • консултиране, проучване и изготвяне на становища по предоставена документация;
 • посредничество при сключване на извънсъдебни споразумения;
 • консултации, изготвяне на съдебни книжа при депозиране на заявления за издаване на заповеди за изпълнение, процесуално представителство в заповедното производство и снабдяване с изпълнителен лист;
 • изготвяне и депозиране на възражения от длъжника срещу издадени заповеди за изпълнение по чл. 410 или чл. 417 ГПК;
 • процесуално представителство по водене на дела за съществуване на вземането по чл. 422 ГПК и искове за оспорване на вземането по чл. 424 ГПК;
 • съдействие при предприемане на процесуални действия по образуване, спиране и прекратяване на изпълнителни дела;
 • съдействие при налагане или вдигане на обезпечителни мерки запор или възбрана в изпълнителното производство;
 • съдействие при водене на преговори и изготвяне на споразумения за разсрочване на задълженията на длъжника;
 • съдействие при проучване на имущественото състояние на длъжника;
 • процесуално представителство при подаване на жалби срещу незаконосъобразни действия от частния съдебен изпълнител по чл. 435 ГПК;
 • съдействие при търсене на дисциплинарна отговорност на частния съдебен изпълнител при виновно неизпълнение на задълженията му по чл. 67 ЗЧСИ;
 • процесуално представителство по искове за обжалване на разпределения;
 • процесуално представителство по установителни искове за недължимост на принудително търсени вземания по чл. 439 ГПК;
 • процесуално представителство при защита на трети лица срещу незаконосъобразно изпълнение по чл. 440 ГПК;
 • процесуално представителство при искове за вреди срещу частни съдебни изпълнители по чл. 441 ГПК;
 • процесуално представителство при искове за несъразмерност на наложените обезпечения по чл. 442а ГПК;
 • процесуално представителство при принудително изпълнение върху движими или недвижими вещи на длъжника, парични вземания срещу трети лица (трудови възнаграждения, вземания по банкови сметки, вземания от контрагенти и т.н.), дружествени дялове и акции на длъжника, обособени части от търговско предприятие, влогове, обекти на индустриалната собственост на длъжника (права върху търговски марки, патенти, полезни модели, промишлен дизайн, топология на интегрална схема или сертификат за сорт растение и порода животно) и др.;
 • процесуално представителство при изпълнение върху непарични вземания – предаване на вещи и въвод във владение, задължение за заместимо или незаместимо действие и за бездействие и др.