Търговско право

В областта на търговското (дружествено) право адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ предлага следните услуги:

 

 • учредяване и регистрация на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации);
 • промяна на обстоятелства в търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) като например прехвърляне на дружествени дялове, промяна на капитал, седалище и адрес на управление, управител и други обстоятелства по партида на търговец или ЮЛНЦ;
 • апорт в търговско дружество – първоначален и последващ;
 • обявяване на годишни финансови отчети (ГФО), покани и други в търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ);
 • преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне, разделяне и преобразуване чрез промяна на правна форма;
 • прекратяване и ликвидация на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации);
 • процесуално представителство и защита по обжалване на отказ на длъжностно лице за вписване на обстоятелства в ТРРЮЛНЦ;
 • консултиране, проучване и изготвяне на становище по предоставена документация, както и при избор на подходяща правно-организационна форма при започване на бизнес;
 • посредничество при сключване на извънсъдебни споразумения;
 • сделки с търговско предприятие;
 • процесуално представителство по дела за вземания на съдружници и акционери към търговското дружество;
 • уреждане на отношения по повод наследване на дял в търговско дружество;
 • процесуално представителство по искове по чл. 71 от ТЗ за защита на членството на съдружници и акционери;
 • процесуално представителство по искове по чл.74 от ТЗ за отмяна на решение на общо събрание на дружество;
 • процесуално представителство и защита по искове по чл. 29 от Закона за търговски регистър и регистъра за ЮЛНЦ за установяване на нищожност, недопустимост на вписването или за несъществуване на вписано обстоятелство;
 • иницииране и процесуално представитеслтво в производство по несъстоятленост и в производство по стабилизация на търговец;
 • процесуално представитеслвто по всякакви други искове между съдружници/акционери, търговски дружества и трети лица и др.