Защита на кредитополучателите

В областта на защита на кредитополучателите и солидарните длъжници (поръчители, ипотекарни длъжници и залогодатели) по договори за потребителски кредит Адвокатска кантора „Балабанова и Василев“ предлага следните услуги:

  • консултиране при сключване на договори за потребителски кредит;
  • разясняване на правата, които кредитополучатели и солидарни длъжници имат по националното и европейското законодателство;
  • процесуално представителство по дела, заведени срещу кредитополучатели и солидарни длъжници;
  • процесуално представителство по дела за установяване на недействителност на договори за потребителски кредит;
  • предявяване и процесуално представителство по искове за възстановяване на недължимо платени суми от страна на кредитополучатели и солидарни длъжници по договори за потребителски кредит;
  • предявяване и процесуално представителство по искове за установяване на неравноправни клаузи в договори за потребителски кредит;
  • действия по защита срещу колекторски фирми за събиране на вземания;
  • консултиране и предприемане на действия по защита на кредитополучатели и солидарни длъжници във връзка с извършена цесия на вземания по договори за потребителски кредит;
  • представителство в изпълнителни дела, образувани за събиране на вземания по договор за кредит;
  • представителство в производства пред Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията и др.